Attesten voor vermindering
Na voorlegging van de nodige correcte documenten kan de vermindering verkregen worden. 
Er worden verminderingen (d.w.z. kortingen op het inschrijvingsbedrag) voorzien voor bepaalde categoriën.
Wie hierop recht meent te hebben dient tegen uiterlijk 30 september de nodige recente attesten (
gedateerd tussen 01 en 30 september 2015) te bezorgen. 

Kortingsvoorwaarden:
Om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen, moet de leerling aan één van de volgende voorwaarden voldoen in de maand september, wat ook blijkt uit onderstaand attest:
  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of dat hij/zij ten laste is van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze gezinshoofd (attest werkwinkel)
  • verplicht ingeschreven is als werkzoekende of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest werkwinkel)
  • een leefloon van het OCMW ontvangt of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW leefloon)
  • een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangt of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW)
  • erkend is als persoon met een handicap en een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangt of dat hij/zij ten laste is van een dergelijk persoon (attest FOD) -> wijziging van attest in vergelijking met voorgaande jaren (meer info via secretariaat)
  • begunstigde is van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%) -> (attest kinderbijslag)
  • het bewijs indienen dat hij/zij in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling verblijft (attest instelling)het bewijs indienen dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon (attest instelling)